1. Rekisterinpitäjä

Windland – Ohjelmapalvelut luonnossa,

Y-tunnus 2923709-5

Yhteystiedot: Ruiskuja 4, 91910 Tupos

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Christiane Klebl

Ruiskuja 4

91910 Tupos

Puhelin: +358 46 5819 257

Sähköposti: christiane@windland.fi

3. Rekisteröidyt

Windland käsittelee asiakas- ja markkinointirekisterissä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä, utiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointirekisterin tietoja palveluistamme kertominen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa:

  • henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja muut yhteystiedot
  • asiointi- ja käyttötiedot, kuten y-tunnukset, maksutiedot ja maksutavat, www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, asema organisaatiossa, asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
  • muut henkilötiedot ja valokuvat, jotka rekisteröity antaa suostumukseltaan.

Teknisesti kerättyjä tietoja verkkopalvelun käytöstä voivat olla:

  • IP-osoite, sijantimaa tai – kaupunki
  • verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta
  • käytetyn laiteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset
  • asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa
  • ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihon käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.
Lisätietoja evästeistä löytyy täältä: cookie-policy.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.

Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain (luku 2, § 10) edellyttämän ajan (10 vuotta). Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää pakottavan lainsäädännön takia kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteistietojen palvelutarjoajilta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee pääasiassa rekisterinpitäjä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme varmistaneet, että kaikki palvelutarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: webhotelli ja sähköpostipalvelu Louhi ja laskutuspalvelu Pivo Wallet Oy.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterit ovat asianmukaisesti suojattuina rekisteripitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain rekisteripitäjä. Vain rekisterinpitäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet. joiden käyttämistä koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoittamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjä voi olla lakisäteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa (esim. kirjanpitoaineista).

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumus, jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisille, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoa käsitellessämme voimassa oleva tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröity voi vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.07.2022